Ъпдейт за извършените дейности – октомври месец

Подготовка на звукови файлове за он-лайн анкетата: подбор на музикални примери, обработка и генериране на звукови файлове.

Участие в международна среща-конференция между БАН и МАНУ „Културна интеграция, трансфери, знаци на паметта” (27-28 октомври 2016) с доклад „Звукови трансфери. Песните на птиците и „There was a time“ (“Имаше време”) от Корийн Морсинк“. Публикация на доклада в сборник от конференцията.

Записи в църкви

Св. Троица
Св. Преображение

Сравнителни записи в 440 Hz 432 Hz:
Йосиф Йосифов – цигулка

Update – October

Preparation of sound files for the on-line survey: selection of musical examples, processing and generating of sound files.

Participation at the international conference „Cultural integration, transfers, signs of memory” (27-28 October 2016) with the paper „Sound transfers. Bird songs and “There was a time“ by Coreen Morsink“. Publication in the proceedings of the paper.

Recordings in Churches

St. Trinity
St. Transfiguration

Comaprative recordings in 440 Hz and 432 Hz:
Yosif Yosifov – violin